INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Instalacja wodno-kanalizacyjna to dwie niezależne instalacje. Instalacja wodna rozprowadza wodę zimna i ciepłą, wewnątrz budynków do poszczególnych odbiorników takich jak: umywalka, zlew, prysznic, wanna itp. Instalacja kanalizacji odbiera zabrudzoną wodę lub ścieki socjalne z odbiorników i odprowadza je poza budynek do kanału głównego lub przydomowej oczyszczalni.

Wykonywane przez naszą firmę instalacje pozostają w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami

PN- 81/B- 10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

a używane materiały spełniają poniższe wymogi:

Instalacja Wodna

Normy PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

Instalacja Kanalizacyjna

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.

Dlaczego z tworzyw sztucznych?

Tworzywa sztuczne mają bardzo dobre właściwości ciepłochronne dzięki temu, że znacznie gorzej niż stal i miedź przewodzą ciepło (ponad 200 razy). Powoduje to zmniejszenie strat termicznych przewodów w instalacjach ciepłej wody i centralnego ogrzewania, a w instalacjach zimnej wody zapobiega powstawaniu zjawiska roszenia rur lub je zmniejsza. Ma to szczególne znaczenie w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach, pralniach. Rury z tworzyw sztucznych charakteryzują się ponadto odpornością na korozję, są obojętne biologicznie i chemicznie, nie wchodzą w reakcje z wodą i zawartymi w niej związkami, są także odporne na działanie wielu kwasów i zasad. Najbardziej odpornym rodzajem materiału odpornego na działanie temperatury jest – polipropylen (do -40oC). Najbardziej odporne na wysoką temperaturę są: polipropylen i polibutylen (do +90oC), PE-X i rury wielowarstwowe (do +95oC).Współczynnik rozszerzalności liniowej rur z tworzyw sztucznych jest od kilku do kilkunastu razy większy niż stali. Najbardziej wydłużają się rury z PE-X, PE i PP (ok. 18 razy), przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze, czyli stosowane w instalacjach c.o. Zapobiega się temu, stosując rury z wkładką aluminiową (w przypadku rur z PP), rury wielowarstwowe (PE-X/Al/PE-X) lub odpowiednie kompensacje.

W naszych instalacjach kanalizacji stosujemy polichlorek winylu (PVC)

Rury i kształtki z tych tworzyw są odporne na działanie wody, agresywnych cieczy, tlenu i ozonu. Łączymy się je za pomocą uszczelek gumowych lub kształtek kołnierzowych (połączenia rozłączne)

Rury z PVC i PVC-U stosujemy w instalacjach i sieciach wodociągowych oraz kanalizacyjnych, jako rury drenarskie i osłonowe (np. do kabli i przewodów).

Dla naszych klientów wykonujemy zarówno instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, standardowe jak i niskoszumowe.

 

A z czego instalacja wody zimnej, ciepłej, i cyrkulacji?

Rury i kształtki zarówno w Europie zachodniej jak i w Polsce, wykonane powszechnie z Polipropylenu (PP) typu 3, uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN; jedną z odmian PP jest tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP–High Temperature); polipropylen wykazuje odporność chemiczną na ponad 300 związków i substancji chemicznych, w tym na działanie kwasów o dużym stężeniu, soli organicznych i zasad; może być stosowany w temperaturze do +90oC i przy ciśnieniu do 1,6 MPa; zakres średnic tego typu rur wynosi 12-630 mm; łączy się je metodą zgrzewania polifuzyjnego czyli poprzez zgrzewarki, elektrooporowego lub za pomocą łączników gwintowanych albo kołnierzowych z wkładką mosiężną i stosuje je w instalacjach zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz wodzie technicznej…

a także w przypadku instalacji z kolektorami rozdzielczymi z połączenia polietylenu sieciowanego (PE-X) z polipropylenem (PP). W instalacji tego typu nie występują łączenia rur w wylewkach, stropach czy ścianach. Połączenia wykonujemy za pomocą łączników: miedzianych, z mosiądzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć znajdujących się w galerii

PRZYŁĄCZA DOMOWE I PRACE ZIEMNE

Woda z wodociągu zewnętrznego może być doprowadzona do danego obiektu zlokalizowanego na terenie posesji za pomocą przyłącza wodociągowego (zgodnie z normą PN – 92/B-01706 – podłączenie wodociągowe).

Realizowane przez nas prace są zgodne z wytycznymi podanymi przez dostawcę wody (zakład wodociągowy, spółkę wodną). W wytycznych tych określa się materiał i lokalizację przyłącza, zasuwy domowej, lokalizację wodomierza głównego a także, gdy jest to potrzebne, wymaganą rozbudowę sieci wodociągowej, np. gdy trzeba ją doprowadzić w pobliże budynku, który ma być zaopatrywany w wodę.

 

Przyłącze wodociągowe (podłączenie wodociągowe) czyli odcinek przewodu łączący źródło wody (rurociąg uliczny sieci rozdzielczej) z instalacją wewnętrzną wodociągową. Wewnętrzna instalacja wodociągowa zaczyna się za zaworem głównym (przelotowym) ze spustem zlokalizowanym przy wodomierzu i stanowi układ techniczno-użytkowy, powiązanych ze sobą w całość elementów służących do zaspokajania potrzeb wodnych użytkowników danego obiektu.

Elementy przyłącza wodociągowego:

  • podłączenie do zewnętrznej sieci wodociągowej,
  • rurociąg połączenia wodociągowego,
  • zestaw wodomierzowy.

Projekt sieci wodociągowej powinien uwzględniać odpowiednie przyłącze wodociągowe.

Z czego wykonujemy przyłącze?

Obecnie najczęściej, w największej liczbie, przyłącza wodociągowe wykonujemy z tworzyw sztucznych Wg norm: PN-EN-1452-1 do 5: 2000, ZAT/97-01-00). Przeważa w tym przypadku polietylen PE. Nie wymaga on stosowania izolacji antykorozyjnych.

 

 

 

 

 

Bardzo ważnym elementem podczas wykonywanie instalacji przyłącza wodociągowego są roboty ziemne. Należy odpowiednio przygotować grunt do ułożenia rur, a także zadbać o szczelność i trwałość miejsca w którym nasza instalacji przechodzi przez ścianę czy fundament. Po ułożeniu rur i pracach kontrolujących następuje obsypanie rurociągu odpowiednią warstwą piasku, przygotowaniem taśmy ostrzegawczej a także zagęszczeniem terenu w którym wykonywany był wykop. Nasze działania zakończone zostają oddając użytkownikowi teren prac w stanie poprzedzającym rozpoczęcie robót gruntowych.

 

 

Schemat poglądowy na rysunku pokazuje rozmieszczenie poszczególnych elementów począwszy od rury wodociągu głównego poza obrębem działki aż do wejścia wody do budynku i zestawu wodomierzowego.

Do zakresu naszych prac wchodzą również wszystkie inne prace ziemne związane z przyzbrojeniem budynku o gaz, prąd, kanalizację poziomą w ławach fundamentowych, przyłączenie kanalizacji do kanału głównego, montaż oczyszczalni ścieków czy studni technicznych…

 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć znajdujących się w galerii!